وقف های واقفین

نام موقوفهتاریخ وقفواقف:نامواقف:نام خانوادگی
عضویت ماهانه اساتید و غیره3/20/2010ناشناسناشناس
عضویت اساتید و غیره3/21/2011ناشناسناشناس
اهدای یکدستگاه 4 کاره کامپیوتری3/21/2011ناشناسناشناس
اهدای کتاب3/21/2011ناشناسناشناس
کمک به ساخت حسینه3/21/2011ناشناسناشناس
تکمیل خانه فرهنگ دانشگاه5/19/2011ناشناسناشناس
اهدای یک دستگاه پژو 4053/20/2010ناشناسناشناس
عضویت ماهانه اساتید و غیره3/21/2007ناشناسناشناس
اهدای کتاب3/20/2010ناشناسناشناس
اهدای86 جلد کتاب3/21/2007ناشناسناشناس
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.