وقف های واقفین

نام موقوفهتاریخ وقفواقف:نامواقف:نام خانوادگی
بنیاد فرهنگی محمد صیرفیانمحمدصیرفیان
پره های رادیاتور
مشعل گازینادرشکیب
دستگاه کوانتومتر و ملحقاتنادرشکیب
30 دستگاه کامپیوترنادرشکیب
مجموعه آموزشی- پژوهشی کشاورزیحسنییلاقی
یک قطعه زمین3/21/1999
نمایش ۳۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.