وقف های واقفین

نام موقوفهتاریخ وقفواقف:نامواقف:نام خانوادگی
اهدای یک میز تحریر3/21/2011ناشناسناشناس
اهدای227 جلد کتاب3/21/2011ناشناسناشناس
عضویت اساتید و غیره3/21/2011ناشناسناشناس
اهدای یکدستگاه 4 کاره کامپیوتری3/21/2011ناشناسناشناس
اهدای کتاب3/21/2011ناشناسناشناس
کمک به ساخت حسینه3/21/2011ناشناسناشناس
تکمیل خانه فرهنگ دانشگاه5/19/2011ناشناسناشناس
نمایش ۳۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.