وقف های واقفین

نام موقوفهتاریخ وقفواقف:نامواقف:نام خانوادگی
اهدای کتاب3/20/2010ناشناسناشناس
اهدای86 جلد کتاب3/21/2007ناشناسناشناس
اهدای 35 جلد کتاب دانشگاهی3/21/2007ناشناسناشناس
عضویت ماهانه اساتید3/21/2007ناشناسناشناس
عضویت اساتید و غیره3/21/2009ناشناسناشناس
عضویت اساتید و غیره3/20/2012ناشناسناشناس
کمک برای احداث حسینیه3/20/2010ناشناسناشناس
نمایش ۳۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.