لیست خیرین و واقفین


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶۸ مورد.
ردیفعنوان سازماننامنام خانوادگی
1دانشکده فنی مهندسی گلپایگانمحسنرادنیا
2دانشکده فنی مهندسی گلپایگانعباسمهدوی
3دانشکده فنی مهندسی گلپایگانحسینخاموشی
4دانشکده فنی مهندسی گلپایگانمصطفیاحمدی
5دانشکده فنی مهندسی گلپایگانمحترمعزیزی
6دانشکده فنی مهندسی گلپایگانمحمدپالیزوان
7دانشگاه اصفهانعباسصناعت
8دانشگاه اصفهاناحمدقیصری اصفهانی
9دانشگاه اصفهانفرو ردینسجادی
10دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)محمد کریمباریک بین