نماهنگ (ویدیو)

نشست مجازی خیرین آموزش عالی با حضور مقام عالی وزارت
نشست مجازی خیرین آموزش عالی مورخ ۹۹/۴/۲

نشست مجازی خیرین آموزش عالی با حضور مقام عالی وزارت

این نشست با همکاری ستاد خیرین وزارت عتف، صندوق رفاه دانشجویان و جمع کثیری از خیرین آموزش عالی و مسئولین دانشگاه ها تشکیل گردید هدف این نشست جلب حمایت خیرین محترم برای مشارکت در تعمیر و تجهیز خوابگاه های سطح ۴ و ۵ و ارتقای آنها به سطح ۱ است. در این طرح سهم تعمیر و تجهیز خوابگاه ها از صندوق رفاه دانشجویان ۴۰٪ ، منابع داخلی دانشگاه ها ۳۰٪ ، و حمایت خیرین ۳۰٪ است.

ادامه مطلب