اعضا ستاد خیرین - حقوقی و حقیقی

نام و نام خانوادگی سمت مشاهده حکم
دکترحسین عسکریان مشاور وزیر و دبیرستاد خیرین حکم
دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان اموردانشجویان حکم
دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری حکم
دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی حکم
دکتر محمدتقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع حکم
دکتر علیرضا عبداللهی نژاد مدیرکل روابط عمومی حکم
دکتر عباس مصلی نژاد عضو حقیقی حکم
مهندس ابراهیم جمیلی عضو حقیقی حکم
مهندس علی سعیدی عضو حقیقی حکم

 

تعداد بازدید:۱۷۱۲