اعضا ستاد خیرین - حقوقی و حقیقی

تعداد بازدید:۹۴۷۷
نام و نام خانوادگی سمت مشاهده حکم
دکترحسین عسکریان مشاور وزیر و دبیرستاد خیرین حکم
دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان اموردانشجویان حکم
دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری حکم
دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی حکم
دکتر محمدتقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع حکم
دکتر علیرضا عبداللهی نژاد مدیرکل روابط عمومی حکم
دکتر عباس مصلی نژاد عضو حقیقی حکم
مهندس ابراهیم جمیلی عضو حقیقی حکم
مهندس علی سعیدی عضو حقیقی حکم