هدف

تعداد بازدید:۳۷۴۸

به منظور پیشرفت و تعالی نظام آموزش عالی و کمک به گسترش زیرساخت های علم و فناوری کشور و کاستن وابستگی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری به بودجه عمومی، بهره مندی از ظرفیت نیکوکاران، خیرین و دوست داران دانش و حامیان مردمی آموزش عالی از اولویت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. بدین منظور، ستاد خیرین وزارت علوم جهت هماهنگی و هم افزایی بخش های وزارت برای بهره مندی هدفمند از ظرفیت افراد خیر، سازمان های مردم نهاد و بنیادهای خیریه شکل گرفته است.

هدف از تشکیل ستاد خیرین وزارت علوم ایجاد هماهنگی بین بخش های ستادی وزارت، سیاست گذاری در امور مربوط به خیرین و واقفین در وزارت علوم، برنامه ریزی و بسترسازی برای رفع موانع و مشکلات حامیان آموزش عالی، ایجاد حلقه ارتباطی با بنیاد خیرین آموزش عالی و بنیادهای خیرین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری برای بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی آنان و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان به تقویت و گسترش زیرساخت های آموزش عالی کشور است.