وظایف ستاد

تعداد بازدید:۳۴۵۶
  • سیاست گذاری و برنامه ریزی برای اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و امور خیریه در نظام آموزش عالی کشور، با هدف رشد کمی و کیفی آموزش عالی
  • مشاوره و بستر سازی برای تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیرین آموزش عالی
  • شناسایی، معرفی، حمایت همه جانبه و قدردانی از خیرین و واقفین آموزش عالی کشور
  • نظارت بر حسن اجرای تعهدات دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پارک های علم و فناوری در قبال خیرین به منظور تحقق دیدگاه ها و اهداف شرعیه خیرین و واقفین آموزش عالی
  • برنامه ریزی برای ایجاد زمینه های مناسب قانونی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به منظور تقویت حمایت های خیرین و واقفین از آموزش عالی و استمرار بخشیدن به آن
  • برنامه ریزی برای ترغیب و تشویق خیرین و سازمان دهی آنان به منظور ایجاد بنیادهای خیرین دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری
  • برنامه ریزی برای جلب توجه بیش از پیش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به برنامه ریزی با هدف بهره مندی بیشتر از ظرفیت های خیرین در گسترش زیرساخت ها
  • ایجاد هماهنگی بین حوزه های ستاد وزارت علوم از یک طرف و سازمان های مردم نهاد و بنیادهای دانشگاهی در ارتباط با امور خیرین و حامیان آموزش عالی از طرف دیگر.